De kleine lettertjes

Met “LiebregtsLeistra” wordt in deze algemene voorwaarden bedoeld de maatschap tussen mr. T.H. Liebregts en mr. W. Leistra als opgenomen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 65249313.

Artikel 1: Toepassingsgebied

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht die wordt verleend aan LiebregtsLeistra, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht.
1.2 Deze voorwaarden gelden voor iedereen die bij LiebregtsLeistra werkzaam is, iedereen die door LiebregtsLeistra wordt ingeschakeld, en iedereen voor wiens handelen of nalaten LiebregtsLeistra aansprakelijk is of kan zijn.
1.3 De toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 2: De opdracht

2.1 Opdrachten worden uitsluitend aanvaard door LiebregtsLeistra. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW, 7:407 BW en 7:409 BW wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
2.2 Tenzij met de opdrachtgever is afgesproken dat de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd, is LiebregtsLeistra vrij om te bepalen welke van haar Advocaats of personeelsleden bij de uitvoering van de opdracht worden ingeschakeld.

Artikel 3: Aansprakelijkheid

3.1 Indien de uitvoering van een opdracht door LiebregtsLeistra leidt tot aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de ter zake toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van LiebregtsLeistra wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van LiebregtsLeistra komt. De inhoud en de voorwaarden van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering overtreffen de eisen die de Nederlandse Orde van Advocaten, gevestigd te Den Haag, daaraan stelt. Op verzoek wordt u een dekkingsoverzicht en verzekeringsverklaring toegezonden.
3.2 Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in 3.1. bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het eigen risico van de onder 3.1. genoemde aansprakelijkheidsverzekering.
3.3 De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen daaraan geen rechten ontlenen.
3.4 Vorderingen tot betaling van schadevergoeding vervallen door verloop van een jaar na de dag waarop de opdrachtgever bekend werd met de schade en de mogelijke aansprakelijkheid van LiebregtsLeistra voor die schade.

Artikel 4: Verplichtingen van de opdrachtgever

4.1 De opdrachtgever vrijwaart LiebregtsLeistra en haar hulppersonen tegen vorderingen van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door LiebregtsLeistra ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden alsmede tegen de kosten van LiebregtsLeistra in verband met het voeren van verweer tegen dergelijke vorderingen.
4.2 Betaling van declaraties van LiebregtsLeistra dient, zonder opschorting of verrekening, te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum tenzij een andere betalingstermijn is overeengekomen. Bij gebreke van betaling binnen deze termijn is de opdrachtgever in verzuim en is de opdrachtgever aansprakelijk voor voldoening van de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119a BW, alsmede voor alle door LiebregtsLeistra in verband met de invordering gemaakte kosten. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van declaraties – met een minimum van 15% over het te incasseren bedrag – komen voor rekening van de opdrachtgever. De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten maar zullen integraal voor rekening van de opdrachtgever zijn, indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld.

Artikel 5: Inschakeling van derden

5.1 LiebregtsLeistra is gerechtigd bij de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen. De keuze van de door LiebregtsLeistra in te schakelen derden zal geschieden in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. LiebregtsLeistra is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden, behoudens opzet of grove schuld van LiebregtsLeistra.
5.2 Indien deze derden hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van een opdracht van de opdrachtgever willen beperken, gaat LiebregtsLeistra ervan uit en bevestigt zij zonodig bij deze dat alle haar gegeven opdrachten van de opdrachtgever de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens de opdrachtgever te aanvaarden.

Artikel 6: Diverse onderwerpen

6.1 Ingeval van discrepantie tussen deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging waarin deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, gaat het bepaalde in de opdrachtbevestiging voor.
6.2 Tezamen met de opdrachtbevestiging vormen deze voorwaarden, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht de volledige overeenkomst tussen LiebregtsLeistra en de opdrachtgever. Eventuele voorafgaande overeenkomsten, regelingen, afspraken of verklaringen komen hiermee te vervallen.
6.3 Wijzigingen van deze voorwaarden of de opdrachtbevestiging zijn slechts mogelijk en van kracht voor zover daarmee door alle partijen schriftelijk of elektronisch is ingestemd.
6.4 LiebregtsLeistra is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard indien de opdrachtgever niet binnen 14 dagen nadat de gewijzigde voorwaarden hem zijn toegezonden of kenbaar geworden tegen de gewijzigde voorwaarden bezwaar heeft gemaakt.
6.5 Deze algemene voorwaarden zijn in het Nederlands en Engels opgesteld; de Nederlandse tekst is bij enig verschil van inhoud of strekking bindend.

Artikel 7: Toepasselijk recht en forumkeuze

7.1 Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en LiebregtsLeistra is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
7.2 Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar LiebregtsLeistra gevestigd is. Niettemin heeft LiebregtsLeistra het recht om geschillen voor te leggen aan de bevoegde rechter op basis van de woonplaats van de opdrachtgever.

Contact

Heeft u een vraag voor ons?

Deze website gebruikt cookies om u te voorzien van de beste ervaring.